Thú bảy, 25/05/2019 - 3 giờ51 - SA
Văn kiện Đảng và Nhà nước

Chỉ thị số 01 cùa Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 1 năm 2015 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

InEmail

Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015 10:44

altBiên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.
 

Quyết định số 16-HĐBT ngày 22 tháng 02 năm 1989 về việc tổ chức Ngày Biên phòng 3 - 3 hàng năm

InEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2011 14:59

  Để phát động quần chúng nhân dân biên giới và đơn vị biên phòng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,            
 
 

Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

InEmail

Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 13:38

altCuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

 
 

Quy định số 77-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 1986 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng

InEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2011 14:56

Căn cứ vào Nghị quyết số 27-NQ-TW ngày 4/7/1985 của Bộ Chính trị, trong đó quy định "Tổ chức đảng ở các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành lập theo đúng các quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ địa phương, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự, sự hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên" Để phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ đội Biên phòng.
 
 

Chỉ thị số 394-TTg ngày 02 tháng 08 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng (1994 - 1999)

InEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2011 14:53

Từ khi có Quyết định số 16-HĐBT ngày 22 - 02 - 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về Ngày Biên phòng và Hướng dẫn thực hiện số 34 (BNV) ngày 24 - 1 - 1990 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong 5 năm qua đã thu được nhiều kết quả trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn khu vực biên phòng và xây dựng, củng cố lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước, trên các tuyến biên phòng và yêu cầu đặt ra, việc thực hiện "Ngày Biên phòng" trong 5 năm qua mới là kết quả bước đầu, chưa thực sự tạo được phong trào sâu rộng và thường xuyên. Kết quả cụ thể trên mỗi tuyến biên phòng còn hạn chế, phong trào quần chúng chưa có những mô hình tiên tiến, để đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên phòng" cho những năm tiếp theo (1994 - 1999), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
 
 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660