Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ10 - SA
Văn bản luật Thông tư

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam

InEmail

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 09:42

altCăn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH 13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Chính phủ;

 

Thông tư số 148/2018/TT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 10:15

altCăn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 
 

Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa Việt Nam

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 10:08

altCăn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng bin, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 
 

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

InEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 14:42

altThông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực ngày 19 tháng 3 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

 
 

Thông tư số 52/2018/TT-BQP Bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng BQP ban hành, liên tịch ban hành

InEmail

Thứ hai, 14 Tháng 5 2018 15:16

altThông tư số 52/2018/TT-BQP Bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng BQP ban hành, liên tịch ban hành

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

 
 

Thông tư số 27/2018/TT-BQP ngày 12-3-2018 Ban hành nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân

InEmail

Thứ hai, 14 Tháng 5 2018 15:12

altThông tư số 27/2018/TT-BQP ngày 12-3-2018 Ban hành nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân

Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân.

 
 

Thông tư số 161/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

InEmail

Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 09:10

altCăn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự s 101/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự s 99/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

 
 

Thông tư 24/2018/TT-BQP sửa đổi một số nội dung tuyển sinh vào các trường trong quân đội năm 2018

InEmail

Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 07:50

altTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BQP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI VÀ THÔNG TƯ SỐ 42/2017/TT-BQP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BQP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI

 
 

Thông tư Số: 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với Hạ sĩ quan, Binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân

InEmail

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 13:31

altCăn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

 
 

Thông tư số 84/2017/TT-BQP ngày 10-4-2017 quy định Quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

InEmail

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 10:41

altCăn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

 
 

Thông tư số 208/2017/TT-BQP ngày 23-8-2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp lương đối với SQ, CNQP, VCQP, HSQ, BS được tuyển chọn QNCN

InEmail

Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 10:36

          altCăn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

          Căn cứ Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng;

 
 

Các bài viết khác...

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660