Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ38 - SA
Văn bản luật Quyết định

Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

InEmail

Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 08:35

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

InEmail

Thứ năm, 02 Tháng 8 2018 15:45

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

 
 

Quyết định 01/2018/QĐ-TTG bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTG quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu KTCK

InEmail

Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 09:47

alt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 
 

Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình mục tiêu ĐB TTATGT, PCCC, PCTPMT giai đoạn 2016 - 2020

InEmail

Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 08:56

altCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

 
 

Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19-5-2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐPH phổ biến, GDPL

InEmail

Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 10:07

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
 

Quyết định Số27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

InEmail

Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 10:02

altCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
 

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 Ban hành danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu nhập

InEmail

Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 13:56

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

 
 

Quyết định số: 12/QĐ-BCĐ 138/CP ngày 18/01/2017 ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

InEmail

Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 08:11

altTRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

 
 

Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025

InEmail

Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 08:35

altTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 
 

Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế Một cửa quốc gia

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 09:32

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định s 50/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Căn cứ Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chiTiết thi hành một s Điều của Luật phòng, chng bệnh truyền nhim về kim dịch y tế biên giới;

 
 

Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg, ban hành Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.

InEmail

Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 14:30

altNgày 05/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg, ban hành Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.

Quyết định này quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, gồm: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp.

Theo đó, Thanh tra viên quốc phòng là Sĩ quan QĐNDVN được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thanh tra viên quốc phòng phải có đủ tiêu chuẩn theo Điều 12 Luật Sĩ quan QĐNDVN, các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 32  Luật Thanh tra và các điều 5, 6, 7 của Quyết định này.

 
 

Các bài viết khác...

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660