Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ35 - SA
Văn bản luật

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam

InEmail

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 09:42

altCăn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH 13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Chính phủ;

 

Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

InEmail

Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 14:26

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 11 năm 2018;

 
 

Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

InEmail

Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 08:35

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

 
 

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương

InEmail

Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 10:06

alt

Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW). Sau đây là toàn văn Quy định này:

 
 

Hiệp định về Quy chế QLBG và CKBG đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

InEmail

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 08:52

altHiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào được ký tại Hà Nội ngày 16 tháng 3 năm 2016. Để đảm bảo độ chính xác của văn bản, Website Biên phòng Việt Nam cung cấp đường link tới file PDF nguyên bản của nghị định này.

Độc giả có thể download về tại đây:

 

 
 

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

InEmail

Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 10:50

altCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

 
 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

InEmail

Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 13:32

alt Điều 1

Mục đích

Mục đích của Công ước này là thúc đẩy hợp tác để ngăn ngừa và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia một cách hiệu quả hơn.

Điều 2

Các thuật ngữ được sử dụng

 
 

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06-05-2016 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp HĐ giữa các cơ quan QLNN trong công tác đấu tranh phòng, Chống BL, gian lận TM và hàng giả

InEmail

Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016 16:58

altCăn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

 
 

Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về tổ chức điều tra hình sự

InEmail

Thứ năm, 01 Tháng 8 2013 13:47

altPháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
 
 

Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01-02-2019 sửa đổi, một số điều Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp visa điện tử cho người nước ngoài

InEmail

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 15:23

altCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 
 

Thông tư số 148/2018/TT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 10:15

altCăn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 
 
Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660