Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ52 - SA
Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Chức năng và hoạt động của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Chức năng và hoạt động của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

InEmail

Thừa uỷ quyền Chính phủ hai nước, ngày 18 tháng 11 năm 2009 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Điều 50 của Hiệp định quy định để thực hiện Hiệp định, hai bên sẽ thành lập Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

1. Thành phần và chức năng của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

a) Thành phần của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liên Việt Nam - Trung Quốc

Đồng thời với việc ký Hiệp định về Quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Chính phủ hai nước cùng nhất trí về Điều lệ của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Về thành phần của Uỷ ban liên hợp, Điều lệ quy định mỗi bên, căn cứ trình tự quy định pháp luật của nước mình, bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban và các thành viên với số lượng nhất định.

Phù hợp với quy định đó, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liên Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Phân ban Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao. Thành viên của Phân ban Việt Nam gồm đại diện các bộ, ngành liên quan (như Bộ ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, v.v… ), đại diện 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh) và 8 Đại diện biên giới phụ trách 8 đoạn biên giới phía Bắc. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quy chế hoạt động của Phân ban Việt Nam. Phân ban Việt Nam là cơ chế liên ngành, có con dấu riêng. Các cuộc họp của Phân ban Việt Nam chủ yếu được tổ chức tại thành phố Hà Nội, nhưng cũng có lúc tổ chức ở các địa phương biên giới.

b) Chức năng của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Theo Điều lệ của Uỷ ban liên hợp và các quy định liên quan của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Uỷ ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có các nhiệm vụ như sau:

- Sửa chữa, khôi phục, xây dựng lại các vị trí cũ và xây dựng mốc giới tại vị trí mới nếu không thể khôi phục hoặc xây dựng tại các vị trí cũ. Trong trường hợp mốc giới được xây dựng ở vị trí mới thì phải đảm bảo yêu cầu không thay đổi vị trí của đường biên giới.

- Xác nhận, sửa chữa, xây dựng và duy trì bảo vệ các vật đánh dấu đường biên giới. Vật đánh dấu đường biên giới là vật thể nằm trên đường biên giới được hai bên cùng xây dựng hoặc xác nhận dùng để đánh dấu hướng đi của đường biên giới tại thực địa. Thông thường các vật đánh dấu đường biên giới được bố trí tại các đoạn biên giới có dân cư đông đuc hoặc các đoạn đường biên giới khó phân biệt.

- Đánh giá, thẩm định và giám sát các công trình, dự án tại vùng nước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

- Thẩm định, giám sát các công trình cắt qua đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc như đường sắt, đường bộ, đường ống dầu khí, đường dẫn điện, cáp điện, cáp quang, cầu ngầm, đập nước, v.v…

- Sửa đổi hoặc bổ sung các đoạn quản lý của các đại diện biên giới, mẫu biên bản bàn giao thư của các đại diện biên giới, biên bản bàn giao người, xuất nhập cảnh trái phép, biên bản bàn giao gia súc vượt qua đường biên giới, biên bản bàn giao thi thể người, biên bản bàn giao tài sản.

- Giải quyết các sự kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc mà các đại diện biên giới chưa giải quyết được.

- Giám sát tình hình thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

- Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

- Trao đổi và giải quyết các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc duy trì, bảo vệ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

2. Hoạt động của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liên Việt Nam - Trung Quốc

Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tiến hành công việc theo hai phương thức. Một là, Uỷ ban trao đổi, bàn bạc để giải quyết các vấn đề liên quan thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới giữa hai nước qua phương thức họp Hội nghị thường kỳ và đột xuất của Uỷ ban liên hợp. Mỗi năm Uỷ ban tổ chức hai phiên họp toàn thể thường kỳ. Ngoài các phiên họp toàn thể của Uỷ ban, hai bên có thể tổ chức họp Chủ tịch. Kết quả công việc được ghi nhận trong biên bản phiên họp bằng tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc do Chủ tịch Phân ban hai bên ký.

Hai là, Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tiến hành các công việc của mình qua phương thức hai Chủ tịch Phân ban gửi thư cho nhau. Thông thường các thư này được hai bên gửi để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai phiên họp của Uỷ ban liên hợp. Tuỳ tính chất công việc, có khi thư trao đổi chỉ xử lý một vấn đề, cũng có khi xử lý nhiều vấn đề. Khi cần thiết Uỷ ban liên hợp tổ chức các đợt khảo sát song phương ở thực địa để giải quyết những sự cố biên giới hoặc những vấn đề mà các địa phương biên giới của hai nước hoặc đại diện biên giới của hai bên không giải quyết được.

Từ khi được thành lập cho đến nay, Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã có một phiên họp trù bị và ba phiên họp thường kỳ: Phiên họp thứ 1 tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 3/2011, phiên họp thứ 2 tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào tháng 2/2012 và phiên họp thức 3 tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 12/2012. Ngoài ra, Uỷ ban liên hợp cũng tổ chức một phiên họp đặc biệt với thành phần gọn nhẹ hơn vào tháng 9/2012. Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Chủ tịch Phân ban Trung Quốc trao đổi hàng chục thư về các vấn đề liên quan. Tháng 2/2012, Chủ tịch Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cùng với một số thành viên hai Phân ban tổ chức một chuyến khảo sát thực địa bờ sông biên giới.

Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã tập trung xử lý nhiều nội dung quan trọng liên quan quản lý đường biên giới trên đất liền giữa hai nước. Một là, Uỷ ban liên hợp đã thúc đẩy để đưa cơ chế Đại diện biên giới đi vào hoạt động. Cả hai nước đã lần lượt thành lập cơ chế này và tổ chức nhiều phiên họp ở các tỉnh biên giới liên quan. Hai là, Uỷ ban liên hợp đã kịp thời phê chuẩn hàng chục công trình kè bảo vệ mốc giới và kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới. Địa phương hai bên đã tuân thủ các thoả thuận liên quan trình tự xây dựng các công trình. Ba là, Uỷ ban liên hợp đã  thúc đẩy hai bên hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 (Kim Thành) tại tỉnh Lào Cai vào tháng 9/2012, chuẩn bị nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng thành cửa khẩu quốc tế và 7 cặp cửa khẩu quốc gia khác trong thời gian tới. Bốn là Uỷ ban liên hợp đã phê chuẩn việc phát quang đường thông tầm nhìn biên giới ở một số khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy các địa phương liên quan phối hợp giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc tại thực địa. Năm là, Uỷ ban liên hợp tiếp tục trao đổi ý kiến thúc đẩy việc ký kết và thực hiện một số thoả thuận liên quan đến công trình liên quan đến sông suối biên giới như thực hiện Hiệp định giữa hai Chính phủ về xây dựng cầu Bắc Luân 2, ký kết Hiệp định về tự do đi lại của tàu thuyền ở khu vực của sông Bắc Luân, hoặc di dời mồ mả, v.v…

Luật gia Hạnh Duy

Ủy ban Biên giới quốc gia

  

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660