Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ37 - SA
Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu 100 cột mốc đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2, từ mốc số 26 đến 50)

100 cột mốc đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2, từ mốc số 26 đến 50)

InEmail

Mốc 26: Mốc 26 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thu Lũm, Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/1/2008, có tọa độ là 22.720422, 102.441845

Mốc 27: Mốc 27 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2006, có tọa độ là 22.732306, 102.456486.

Mốc 28: Mốc 28 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/3/2006, có tọa độ là 22.778114, 102.481305.

Mốc 29: Mốc 29 là mốc đơn, loại trung, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/9/2008, có tọa độ là 22.779112, 102.496848.

Mốc 30: Mốc 30 là mốc đơn, loại trung, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/4/2006, có tọa độ là 22.777715, 102.503753.

Mốc 31: Mốc 31 là mốc đơn, loại trung, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/4/2006, có tọa độ là 22.775527, 102.511923.

Mốc 32: Mốc 32 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 18/4/2006 và có tọa độ là 22.763222, 102.526201.

Mốc 33: Mốc 33 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2006 và có tọa độ là 22.750069, 102.539933.

Mốc 34: Mốc 34 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 13/4/2008 và có tọa độ là 22.704518, 102.568796.

Mốc 35: Mốc 35 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2006 và có tọa độ là 22.707285, 102.584639.

Mốc 36: Mốc 36 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 28/4/2006 và có tọa độ là 22.719199, 102.58592.

Mốc 37: Mốc 37 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/5/2006 và có tọa độ là 22.690301, 102.655307.

Mốc 38: Mốc 38 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc, được làm bằng bê tông, cắm ngày 31/5/2008 và có tọa độ 22.704559, 102.688461.

Mốc 39: Mốc 39 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/5/2006 và có tọa độ 22.67856, 102.720152.

Mốc 40: Mốc 40 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 20/5/2008 và có tọa độ là 22.677058, 102.72542.

Mốc 41: Mốc 41 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2008 và có tọa độ là 22.665596, 102.752978.

Mốc 42: Mốc 42 là mốc đơn, loại nhỏ, được đật trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2008 và có tọa độ là 22.622066, 102.816416.

Mốc 43: Mốc 43 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2005 và có tọa độ là 22.59613, 102.86784.

Mốc 44: Mốc 44 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc làm bằng bê tông, được cắm ngày 15/6/2006 và có tọa độ là 22.565424, 102.881589.

Mốc 45: Mốc 45 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2005 và có tọa độ là 22.544125, 102.896448.

Mốc 46: Mốc 46 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 13/1/2006 và có tọa độ là 22.536621, 102.888761.

Mốc 47: Mốc 47 là mốc đơn, loại nhỏ, được đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2005 và có tọa độ là 22.507789, 102.921309.

Mốc 48: Mốc 48 là mốc, đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, huỵện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 và có tọa độ là 22.501173, 102.921914.

Mốc 49: Mốc 49 là mốc đơn, loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Hua Bun, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2005 và có tọa độ là 22.478417, 102.963961.

Mốc 49/1: Mốc 49/1 là mốc đơn phụ, loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Hua Bun, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/10/2008 và có tọa độ là 22.480485, 102.982327.

Mốc 50: Mốc 50 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Hua Bun, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 20/4/2006 và có tọa độ là 22.479613, 102.987975.

Mốc 50/1: Mốc 50/1 là mốc đơn phụ, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước thuộc địa bàn xã Hua Bun, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 30/11/2008 và có tọa độ là 22.474943, 102.988076.

Mốc 50/2: Mốc 50/2 là mốc đơn phụ, loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước, thuộc địa bàn xã Hua Bun, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 29/11/2008 và có tọa độ là 22.452184, 103.016622.

(Ban BT website)

 

Tin cũ hơn:

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660