Thứ năm, 26/04/2018 - 10 giờ24 - SA
Thông tin-Tư liệu Nghiên cứu - Trao đổi Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

InEmail

Một trong những nội dung quan trọng được Đảng ta nhiều lần đề cập trong văn kiện đại hội các kỳ gần đây và tiếp tục được khẳng định nhất quán trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) và “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011  - 2020” thông qua tại Đại hội XI là: “Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

“Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là một nội dung vừa mang tính chỉnh thể thống nhất, hoàn chỉnh, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc; vừa là phương châm, phương hướng và thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất để xây dựng Quân đội ta thực sự là lực lượng chính trị trung thành, công cụ chiến đấu sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực tiễn lịch sử gần 67 năm xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Quân đội ta sinh ra từ nhân dân, lớn lên và trưởng thành trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu vì nhân dân và được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Đi liền với tính nhân dân, tính cách mạng quy định bản chất của quân đội ta là một quân đội tự vệ chính nghĩa, vừa là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vừa hăng hái tham gia lao động sản xuất và cùng nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng XHCN. Để tiếp tục nâng cao bản chất cách mạng của quân đội, cần tích cực chăm lo giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi đắp truyền thống “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân”, làm cho mỗi quân nhân quán triệt sâu sắc và nắm vững mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đồng thời là mục tiêu chiến đấu của quân đội ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đồng thời chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng các cấp và làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong quân đội; kiên quyết phòng chống và khắc phục tình trạng xem nhẹ, hạ thấp vai trò của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tất cả các loại hình đơn vị của quân đội. Cần cảnh giác cao và có biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

Xuất phát từ tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, xây dựng chính quy là đòi hỏi tất yếu để bảo đảm quân đội ta luôn được chặt chẽ về tổ chức; thống nhất về trang phục; mẫu mực về lễ tiết, tác phong; nghiêm minh về  kỷ luật; thông suốt nhịp nhàng trong hiệp đồng tác chiến và luôn có ý chí, trách nhiệm cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Do vậy, duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng nếp sống và môi trường văn hóa là những biện pháp cần thiết để củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu; góp phần rèn luyện, hình thành, xây dựng những phẩm chất nhân cách cần thiết của quân nhân đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội. Những phẩm chất đó là: thói quen sinh hoạt có trật tự, kỷ cương; tác phong hoạt bát, nhanh nhạy; đức tính nhẫn nại, tỉ mỉ; ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm túc; tinh thần chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên một cách kịp thời, chính xác và sẵn sàng cơ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, muốn có một đội quân ngày càng thiện chiến, tinh nhuệ, điều cốt lõi là phải “tri thức hóa” toàn quân. Thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để thường xuyên cập nhật, bổ sung, trang bị những kiến thức mới, làm cho mọi quân nhân đều có tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ, hiểu biết sâu sắc truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự của dân tộc, tinh thông về khả năng tác chiến, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và có đủ năng lực làm chủ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; từng bước tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ quân sự tiên tiến của thế giới. Vận dụng, phát huy những giá trị, kinh nghiệm quý báu của truyền thống, lịch sử quân sự dân tộc đi đôi với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa quân sự của nước ngoài có đặc điểm tương đồng với nước ta cũng là một biện pháp hữu hiệu để góp phần nâng cao trình độ trí tuệ của quân đội lên một bước mới, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Xác định con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự thành, bại của một cuộc chiến tranh, nhưng chúng ta không xem nhẹ yếu tố vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Vì đây là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mặt khác, để bắt nhịp xu thế của thời đại khoa học công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, việc từng bước hiện đại hóa quân đội, trọng tâm là hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật là đòi hỏi khách quan để quân đội ta không ngừng lớn mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì vậy, cần chủ động đầu tư mua sắm, trang bị những vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại cần thiết để tăng cường tiềm lực quốc phòng cho quân đội, trong đó chú trọng đến các lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong cuộc chiến tranh công nghệ cao như tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, hải quân, phòng không - không quân, trinh sát kỹ thuật… Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi đôi với thực hiện tốt phong trào thi đua cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng của các loại vũ khí trang bị hiện có, góp phần giảm thiểu chi phí ngân sách quốc phòng cho Nhà nước.

Bốn yếu tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Trong đó, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng là nền tảng, xây dựng chính quy là động lực, nâng cao trình độ tinh nhuệ về tác chiến là then chốt và từng bước hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật là trọng tâm. Tuyệt đối hóa hay hạ thấp bất cứ nội dung nào cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội. Coi trọng và thực hiện đồng bộ cả bốn yếu tố đó chính là cơ sở bảo đảm cho quân đội ta thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”(1).

“Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là một chủ trương lớn của Đảng; đồng thời là giải pháp quan trọng trong chiến lược xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho quân đội luôn ở thế chủ động và giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân. Để thực hiện tốt chủ trương này, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu toàn diện của quân đội, rất cần sự quan tâm, chăm lo có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Bởi vì, như Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam; quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Nguyễn Văn Hải

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, trang 81, 82.

 

Bình luận

Security code
Hình khác

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời nhiều mây (18-23 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660