Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ08 - SA
BĐBP Việt Nam Tổ chức - Nhiệm vụ Cơ chế quản lý, chỉ huy Bộ đội biên phòng

Cơ chế quản lý, chỉ huy Bộ đội biên phòng

InEmail

1. Quản lý chỉ đạo, hướng dẫn công tác biên phòng - Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp của Nhà nước và các đoàn thể. Bộ Quốc phòng chỉ huy, quản lý toàn diện Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

- Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội biên phòng về mặt công tác an ninh, đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ an ninh, trang bị các khí tài nghiệp vụ an ninh cho Bộ đội biên phòng và chỉ đạo các lực lượng, các ngành nghiệp vụ thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở các khu vực biên giới theo quy chế thống nhất giữa hai Bộ.

1. Quản lý chỉ đạo, hướng dẫn công tác biên phòng - Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp của Nhà nước và các đoàn thể. Bộ Quốc phòng chỉ huy, quản lý toàn diện Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. - Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội biên phòng về mặt công tác an ninh, đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ an ninh, trang bị các khí tài nghiệp vụ an ninh cho Bộ đội biên phòng và chỉ đạo các lực lượng, các ngành nghiệp vụ thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở các khu vực biên giới theo quy chế thống nhất giữa hai Bộ.

 

- Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn Bộ đội biên phòng về nghiệp vụ đối ngoại và pháp luật về biên giới.

 

- Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, các ngành có liên quan ban hành các quy chế phù hợp và tổ chức phối hợp hoạt động để chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội biên phòng thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

 

2. Quản lý nhà nước đối với Bộ đội biên phòng

 

- Nội dung quản lý:

 

+ Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật về công tác biên phòng và Bộ đội biên phòng;

 

+ Quy định hệ thống tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy Bộ đội biên phòng;

 

+ Quy định và thực hiện chế độ, chính sách đối với Bộ đội biên phòng;

 

+ Quyết định ngân sách hoạt động công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội biên phòng;

 

+ Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về Bộ đội biên phòng;

 

+ Sơ kết, tổng kết công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân.

 

- Thẩm quyền quản lý:

 

+ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Bộ đội biên phòng;

 

+ Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng và hoạt động của Bộ đội biên phòng; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng và hoạt động của Bộ đội biên phòng.

 

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội biên phòng, kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

 

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (theo quy chế của Chính phủ).

 

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ phân cấp, có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và hoạt động của Bộ đội biên phòng, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp dưới, các ngành, các cơ quan cấp mình thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Bộ đội biên phòng và góp phần xây dựng Bộ đội biên phòng.

 

+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội có trách nhiệm giáo dục, động viên hội viên, đoàn viên và toàn dân tham gia cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động và xây dựng Bộ đội biên phòng.

 

3. Cơ chế quản lý, chỉ huy trực tiếp đối với Bộ đội biên phòng

 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng về công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội biên phòng; đồng thời chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng được quan hệ với các bộ, ngành liên quan.

 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố, hải đoàn biên phòng đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Bộ đội biên phòng, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, tác chiến trên địa bàn tỉnh, huyện biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố chịu sự chỉ huy của Bộ tư lệnh Quân khu và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Chỉ huy trưởng vùng Hải quân.

 

- Đồn biên phòng, Hải đội biên phòng, đơn vị cơ động, Tiểu khu biên phòng đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, tác chiến Đồn biên phòng, Hải đội biên phòng, đơn vị cơ động, Tiểu khu biên phòng đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Chỉ huy trưởng vùng hải quân.

 

- Các trường biên phòng, cơ quan điều tra hình sự, các doanh nghiệp quốc phòng trong Bộ đội biên phòng được tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, quản lý, chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan cấp trên.

 

(Ban biên tập Website Biên phòng Việt  Nam)

 

 

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660